ORGANIZATIA DE TINERET A PARTIDULUI DEMOCRAT SATU MARE

.

REGULAMENT

OTPD Satu Mare
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE
CAPITOLUL 1. COMPONENTA , SCOPUL SI OBIECTIVELE O.T.D.
Art.1 (1) Organizatia Tinerilor Democrati (O.T.D.) este o organizatie interna constituita din membri si simpatizanti ai P.D. , care nu au implinit varsta de 35 de ani si care doresc sa activeze in aceasta organizatie. In cadrul O.T.D. se pot constitui departamente pentru activitati si probleme specifice.
(2) Calitatea de membru al O.T.D. se dobandeste optional prin specificarea acestui lucru in cererea de aderare la P.D.
Art. 2 (1) Scopul O.T.D. este dezbaterea si analizarea problemelor specifice tineretului, in vederea elaborarii de programe si strategii cu privire la tineret si la problemele sale, precum si pentru punerea lor in practica impreuna cu structurile organizatorice ale P.D.
(2) Documentele programatice elaborate de O.T.D. se supun aprobarii Consiliului NationaldeCoordonare (C.N.C.), dupa avizarea acestora de catre Biroul Permanent National ( B.P.N.) al Partidului Democrat .
CAPITOLUL 2. ORGANIZARE GENERALA
Art. 3 (1) In structura O.T.D. exista trei nivele de organizare: local, judetean si national. Intre nivele sunt relatii de ierarhie, fiecare nivel avand autonomie in cadrul competentelor sale regulamentare.
(2) Organele de conducere ale O.T.D. sunt:
a) Consiliul de Coordonare Local (C.C.L.) si Biroul Permanent Local (B.P.L), la nivel local;
b) Consiliul de Coordonare Judetean (C.C.J.) si Biroul Permanent Judetean (B.P.J.), la nivel judetean.
c) Consiliul de Coordonare al Municipiului Bucuresti (C.C.M.B) si Biroul Permanent al Municipiului Bucuresti (B.P.M.B.), respectiv Consiliul de Coordonare de Sector (C.C.S.) si Biroul Permanent de Sector (B.P.S.).
d) Conventia Nationala (C.N.), Consiliul National de Coordonare (C.N.C.), Colegiul Director (C.D.) si Biroul Permanent National (B.P.N.), la nivel national.

TITLUL II. CONDUCEREA NATIONALA A O.T.D.
CAPITOLUL 3. CONVENTIA NATIONALA
3A. ATRIBUTII GENERALE
Art. 4 (1) Conventia Nationala (C.N.) este organul de conducere al O.T.D..
(2) C.N. este instanta care adopta documentele programatice ale O.T.D., Regulamentul de Organizare si Functionare, precum si modificarile ulterioare ale acestora.
(3) C.N. alege, prin vot secret, presedintele O.T.D. si presedintele Comisiei Nationale de Disciplina (C.N.D.) , fiecare avand un mandat de patru ani.
(4) C.N. dezbate rapoartele B.P.N.-O.T. ,C..D., si C.N.C.
(5) C.N. se intruneste in sesiune ordinara si extraordinara.
(6) C.N. este intrunita statutar in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul delegatilor.
(7) C.N. adopta hotarari prin votul a cel putin jumatate plus unu din delegatii prezenti .
3B. CONVENTIA NATIONALA ORDINARA
Art. 5 C.N. se reuneste in sesiune ordinara din patru in patru ani, la convocarea C.N.C.
Art. 6 (1) Cu cel putin 60 de zile inainte, la propunerea B.P.N.-O.T., C.N.C. in functie stabileste:
a) locul si data C.N.;
b) timpul de desfasurare;
c) numarul de delegati si numarul de invitati;
d) componenta nominala a Comisiei de Organizare a C.N. (C.O.C.N.), formata din 9 persoane. Candidatii pentru functiile alese de C.N. nu au dreptul de a face parte din aceasta comisie.
(2) Numarul de delegati la C.N. nu poate fi mai mic de 200. Acestia sunt delegati de drept si delegati alesi de Organizatiile Judeteana de Tineret (O.J.T.).
Art. 7 Sunt delegati de drept in C.N. membri C.N.C. in functie:
- membrii CD-OTD;
- membrii CND;
- cei 9 membrii ai OTD delegati in CNC al PD;
- parlamentarii, membrii ai OTD;
- ministrii si secretarii de stat, membrii ai OTD;
- prefecti, subprefecti, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene, consilieri judeteni, primari si viceprimari de municipii resedinta de judet, membrii ai OTD;
- membrii BPN ai PD, daca sunt membrii OTD;
- membrii alesi conform art. 14, lit. b.
Art. 8 In fiecare organizatie judeteana de tineret, B.P.J.-O.T. alege delegatii, in conformitate cu norma de reprezentare hotarata de C.N.C., pe baza criteriilor de evaluare a Organizatiilor Judetene de Tineret, la propunerea BPN, precum si a rezultatelor electorale.
3C. CONVENTIA NATIONALA EXTRAORDINARA
Art. 9 (1) In situatii speciale se pot convoca Conventii Nationale Extraordinare (C.N.Ex.)
(2) C.N.C. poate hotara convocarea C.N.Ex. la solicitarea scrisa a 1/3 din membri C.N.C. sau 1/2 din presedintii O.J.T, cu mandat din partea BPJ.
(3) Pentru C.N.Ex. nu este necesara respectarea termenelor prevazute la convocarea C.N. in sesiune ordinara. Toate aspectele organizatorice legate de convocarea si desfasurarea C.N.Ex., inclusiv posibilitatea de depunere de candidaturi se stabilesc in C.N.C.
(4) Convocarea C.N.Ex. se face cu avizul B.P.N. al P.D..
CAPITOLUL 4. CONSILIUL NATIONAL DE COORDONARE
4A. FUNCTIA SI ATRIBUTIILE
Art 10 (1) CNC este organul de conducere al OTD intre doua Conventii Nationale.
Art. 11 (1) CNC are urmatoarele atributii si competente:
a) stabileste strategia de dezvoltare in teritoriu a OTD;
b) dezbate si aproba programul anual al BPN-OTD si analizeaza activitatea acestuia;
c) propune si sustine candidatii OTD in alegerile generale si locale;
d) CNC dezbate rapoartele BPN-OTD si CND;
e) analizeaza si dezbate activitatea OJT;
f) adopta decizii si instructiuni catre CD, BPN si/sau OJT;
g) alege o data la 4 ani, prin vot secret, membrii BPN-OTD;
h) alege o data la 4 ani,prin vot secret, membrii CND;
i) aproba regulamentul de functionare al CND;
j) poate modifica ROF al OTD, modificari pe care le supune aprobarii CN;
k) alege cei 9 delegati ai OTD in CNC al PD;
l) ratifica deciziile CD-OTD de aderare a OTD la structuri similare de tineret din tara;
m) aproba, la propunerea CD-OTD, aderarea OTD la organizatii de/ si pentru tineret din afara tarii;
n) poate sanctiona membrii BPN-OTD, la propunerea CD-OTD.
Art. 12 (1) CNC se intruneste semestrial, in reuniune ordinara si ori de cate ori este nevoie in reuniune extraordinara, la convocarea CD - OTD, sau a 1/3 din membri CNC.
(2) CNC este intrunit statutar in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul delegatilor.
(3) CNC adopta hotarari prin votul a cel putin jumatate plus unu din delegatii prezenti.
Art. 13 (1) Cu cel putin 30 de zile inainte, pentru reuniune ordinare, si cu cel putin 10 zile inainte, pentru reuniunle extraordinare, CD-OTD stabileste locul si data CNC, numarul de delegati si invitatii, precum si componenta nominala a Comisiei de Organizare a CNC pentru reuniunile in care se alege BPN si CND.
Art. 14 (1) CNC este format din:
a) membri de drept:
- membrii CD-OTD;
- membrii CND;
- cei 9 membrii ai OTD delegati in CNC al PD;
- parlamentarii membrii ai OTD;
- ministrii si secretarii de stat membrii ai OTD;
- prefecti, subprefecti, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene, consilieri judeteni, primari si viceprimari de municipii resedinta de judet membrii ai OTD;
- membrii BPN ai PD daca sunt membrii OTD;
b) membri alesi:
- Colegiul Director al Organizatiei Tinerilor Democrati va stabili numarul de delegati alesi din fiecare judet, conform criteriilor de evaluare a OJT-urilor, la propunerea BPN.
CAPITOLUL 5. COLEGIUL DIRECTOR AL ORGANIZATIEI TINERILOR DEMOCRATI (CD)
Art. 15 (1) Colegiul Director este organul de conducere a O.T.D. in perioada dintre reuniunile CNC.
(2) CD este format din: B.P.N., presedintii organizatiilor judetene, presedintele OTMB si presedintii organizatiilor de sector din Municipiul Bucuresti.
(3) CD se intruneste o data la 3 luni sau ori de cate ori este necesar, la convocarea BPN sau a ½ din presedintii BPJ.
Art. 16 (1) CD-OTD are urmatoarele atributii:
a) aproba actiunile curente ale OTD;
b) analizeaza modul de coordonare a programelor propuse de BPN-OTD;
c) analizeaza modul de aplicare in teritoriu a deciziilor CNC;
d) analizeaza activitatea BPN-OTD;
e) urmareste aplicarea programului de dezvoltare in teritoriu al OTD stabilit de C.N.C.;
f) poate propune CNC sanctionarea membrilor BPN-OTD ;
g) dezbate, adopta si promoveaza, catre BPN al PD proiectele legislative initiate de OTD;
h) adopta decizii si instructiuni catre BPN-OTD si BPJ-OTD;
i) stabileste locul, data, timpul de desfasurare, numarul de delegati si invitatii la CNC.
5A.CONVOCARE SI REUNIUNI
Art. 17 (1) Convocarea se face de catre BPN-OTD cu cel putin 10 zile inainte pentru reuniunile ordinare si cu cel putin 72 de ore inainte pentru reuniunile extraordinare.
(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, CD - OTD adopta decizii.
(3) Deciziile se iau prin votul a cel putin jumatate plus unu din membrii prezenti cu exceptia celei prevazute la art. 16, litera f unde se adopta cu votul a cel putin jumatate plus unu din membrii CD.
CAPITOLUL 6. BIROUL PERMANENT NATIONAL (BPN)
Art. 18 (1) Biroul Permanent National al Organizatiei Tinerilor Democrati (BPN - OTD) este organul de conducere si coordonare al OTD in perioada dintre doua reuniuni ale CD-OTD.
Art. 19 (1) BPN are urmatoarele atributii si competente:
a) pune in aplicare hotararile C.N.C. si CD-OTD;
b) promoveaza in randul tinerilor, prin toate mijloacele ce-i stau la dispozitie, valorile si principiile social-democratiei moderne;
c) stabileste strategia de promovare in randul tinerilor a programului Partidului Democrat;
d) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea OJT-urilor;
e) coordoneaza Programul de Dezvoltare in Teritoriu al OTD si colaboreaza cu BPJ ale PD in vederea aplicarii lui;
f) realizeaza evaluari semestriale ale OJT-urilor;
g) stabileste relatii cu organizatii de/si pentru tineret din afara tarii si propune CNC, respectiv BPN al PD, aderarea la acestea;
h) organizeaza relatiile OTD cu societatea civila;
i) propune spre aprobare CNC programul BPN;
j) numeste delegatii OTD la diferite manifestari interne si internationale precum si reprezentantii OTD in structurile in care OTD este parte;
k) propune CNC si sustine candidatii OTD pentru functii in administratia centrala si locala;
l) poate infiinta comisii de lucru pe diferite domenii de activitate;
m) asigura, prin departamentele sale, legatura informationala cu OJT-urile fiind canalul oficial de comunicare in cadrul OTD;
n) aproba programele de activitate ale departamentelor si stabileste corelarile necesare intre acestea, elaborand, pe baza lor, programul semestrial al BPN-OTD;
o) avizeaza orice proiect din cadrul OTD care implica participarea a cel putin 2 OJT-uri;
p) convoaca CD-OTD.; convocarea CD-OTD in reuniune extraordinara se face si la solicitarea scrisa a cel putin 1/3 din membrii CD-OTD;
r) informeaza, in scris, BPJ ale OTD despre data, locul si ordinea de zi ale CD-OTD;
s) poate propune CD-OTD sanctionarea membrilor BPN-OTD.
6A.CONVOCARE SI REUNIUNI
Art. 20 (1) BPN se intruneste lunar, in reuniune ordinara sau ori de cate ori este necesar in reuniune extraordinara, la solicitarea presedintelui BPN-OTD sau a 1/3 din membrii sai.
(2) Reuniunile BPN sunt conduse de presedintele BPN, sau, in absenta acestuia, de un vicepresedinte delegat de acesta.
(3) Ordinea de zi este propusa de presedintele BPN urmand a fi aprobata in plen.
(4) BPN este intrunit regulamentar in prezenta a jumatate plus unu din membrii sai.
(5) In exercitarea atributiilor ce ii revin, BPN- OTD adopta decizii.
(6) Deciziile BPN se adopta cu votul a cel putin jumatate plus unu din membrii prezenti; face exceptie prevederea de la art. 19, litera s, unde deciziile se iau prin votul a jumatate plus unu din membrii BPN.
6B. COMPONENTA SI ALEGEREA BPN-OTD
Art. 21 (1) BPN-OTD este format din:
a) presedintele BPN;
b) 12 vicepresedinti;
c) 14 secretari executivi;
d) 8 secretari regionali;
e) trezorier;
f) presedintele C.N.E.;
(2) La reuniunile BPN participa ca invitat presedintele CND;
Art. 22 BPN-OTD are in structura sa 12 departamente:
1. Departamentul pentru Strategii si Relatii Politice;
2. Departamentul pentru Relatii Internationale;
3. Departamentul pentru Relatiile cu Sindicate, Organizatii Neguvernamentale si Societatea Civila;
4. Departamentul Organizare;
5. Departamentul Resurse Umane, Militanti si Gestiunea Carierei;
6. Departamentul Imagine si Relatii cu Mass-Media;
7. Departamentul pentru Politici Sociale;
8. Departamentul pentru Politici privind Administratia Publica, Locala si Centrala;
9. Departamentul pentru Politici in Educatie, Cultura, Culte, Minoritati si Sport;
10. Departamentul pentru Politici Economice;
11. Departamentul pentru Politici in Justitie, Siguranta Nationala, Ordine Publica si Siguranta Cetateanului;
12. Departamentul pentru Politici in Agricultura, Silvicutura, Mediu si Dezvoltare Rurala.
Art. 23 Activitatea fiecarui departament este coordonata de 1 vicepresedinte al BPN-OTD.
Art. 24 Alegerea BPN-OTD se face pe departamente si succesiv pe categorii de functii si in conformitate cu Statutul si ROF al PD.
6C.PRESEDINTELE BPN-OTD
Art. 25 Presedintele BPN al OTD are urmatoarele atributii si competente:
a) este principalul lider de opinie si imagine al OTD, putand exprima public pozitia organizatiei cu privire la tineret si problemele sale;
b) reprezinta oficial OTD;
c) reprezinta OTD in BPN al PD;
d) reprezinta, de regula, OTD la diverse manifestari interne si internationale;
e) conduce sedintele BPN-OTD, CD-OTD, CNC-OTD si coordoneaza departamentele BPN-OTD.
Art. 26 In absenta presedintelui, prerogativele acestuia sunt preluate de unul dintre vicepresedinti, mandatat de BPN-OTD.
6D.VICEPRESEDINTII BPN-OTD
Art. 27 Vicepresedintii BPN-OTD au urmatoarele atributii si competente:
a) sunt lideri de opinie si imagine ai OTD;
b) pot exprima public pozitia OTD privind problematica tineretului;
c) coordoneaza si raspund de activitatea unui departament al BPN- OTD;
d) coordoneaza si raspund, impreuna cu BPJ al OTD, de activitatea dintr-o zona a tarii, constituita conform statutului PD;
e) sunt inlocuitori de drept ai presedintelui BPN-OTD putand primi insarcinari specifice din partea CD.
6E. DEPARTAMENTELE BPN-OTD
Art. 28 Departamentul Strategii si Relatii Politice are, in conducerea sa 1 vicepresedinte si 1 secretar executiv.
Art. 29 Departamentul Strategii si Relatii Politice are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si promoveaza, in urma dezbaterilor organizate in partid si cu societatea civila, strategii si tactici de politica de tineret, pe care le supune spre analiza si adoptare B.P.N., C.D. si C.N.C.
b) propune B.P.N. spre aprobare teme de politica sectoriala, care urmeaza sa fie studiate de departamentele de resort, pe baza informatiilor obtinute de la organismele deliberative ale O.T.D. si ale cercetarilor efectuate de institutii specializate cu care colaboreaza;
c) este responsabil de desfasurarea curenta a relatiilor politice ale O.T.D. cu celelalte organizatii de tineret ale partidelor politice, cu Consiliul Tineretului din Romania, potrivit hotararilor C.N.C. si mandatului primit din partea B.P.N.;
d) propune BPN-OTD, C.D. sau dupa caz C.N.C. abordarile politice si actiunile de colaborare ale OTD;
e) colaboreaza cu OSD privind actiunea OTD si OSD si pentru integrarea membrilor OSD in OTD.

Art. 30 Departamentul pentru Relatiile cu Sindicate, Organizatii Neguvernamentale si Societatea Civila are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 1 secretar executiv.
Art. 31 Departamentul pentru Relatii cu Sindicate, Organizatii Neguvernamentale si Societatea Civila are, in principal, urmatoarele atributii:
a) realizeaza, impreuna cu Departamentul Strategii si Relatii Politice, analize, prognoze si strategii cu privire la tineret si la problemele sale;
b) elaboreaza strategii pentru colaborarea OTD cu reprezentanti ai societatii civile care au ca obiect de activitate problematica tineretului;
c) asigura evidenta si monitorizeaza activitatea desfasurata de catre sindicate si organizatii neguvernamentale de nivel national de /si pentru tineret.
Art. 32 Departamentul pentru Politici in Educatie, Cultura, Culte, Minoritati si Sport are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 1 secretar executiv.
Art. 33 Departamentul pentru Politici in Educatie, Cultura, Culte, Minoritati si Sport , are in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza politici privind cultivarea valorilor nationale si universale;
b) promoveaza cercuri de studii si dezbateri privind domeniile mentionate;
c) elaboreaza politici privind sportul de masa.
Art. 34 Departamentul Organizare are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 2 secretari executivi.
Art. 35 Departamentul Organizare are, in principal, urmatoarele atributii:
a) coordoneaza aplicarea programului de dezvoltare al OTD in teritoriu;
b) raspunde de buna organizare a manifestarilor OTD la nivel national, ca si de desfasurarea CCJ-OTD;
c) centralizeaza si prezinta trimestrial BPN-OTD evaluarile OJT-urilor;
d) coordoneaza activitatea secretarilor regionali;
e) organizeaza, conduce si controleaza activitatea cancelariei OTD.
Art. 36 Departamentul Resurse Umane, Militanti si Gestiunea Carierei are in conducera sa 1 vicepresedinte si 2 secretari executivi.
Art. 37 Departamentul Resurse Umane, Militanti si Gestiunea Carierei are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza, propune si coordoneaza cursuri de pregatire politica a militantilor OTD;
b) face propuneri pe baza criteriilor privind cariera politica de candidati OTD pentru functii alese sau numite;
c) tine evidenta statistica a membrilor si militantilor OTD;
d) centralizeaza si prezinta trimestrial BPN evaluarile OJT-urilor;
e) elaboreaza si prezinta studii privind structura si dinamica evolutiei membrilor si militantilor OTD, precum si gestiunea carierei si le prezinta BPN, sau, dupa caz, CD, propunand masuri in consecinta.
Art. 38 Departamentul Imagine si Relatii cu Mass-Media are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 1 secretar executiv.
Art. 39 Departamentul Imagine si Relatii cu Mass-Media are, in principal, urmatoarele atributii:
a) formeaza, prin mijloace specifice, o imagine pozitiva OTD;
b) realizeaza programe de prezentare si promovare a imaginii OTD, precum si publicatiile periodice ale OTD;
c) elaboreaza, in colaborare cu Departamentul Imagine al BPN al PD, strategia de imagine a OTD;
d) organizeaza si raspunde de conferintele de presa ale BPN-OTD;
e) urmareste evenimentele politice, culturale si de evocare istorica la nivel national si regional si propune BPN-OTD participarea la acestea.
Art. 40 Departamentul pentru Relatii Internationale are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 1 secretar executiv.
Art. 41 Departamentul pentru Relatii Internationale are, in principal, urmatoarele atributii:
a) raspunde de mentinerea si dezvoltarea colaborarii cu I.U.S.Y. si E.C.O.S.Y.;
b) propune BPN, CD si CNC obiectivele de etapa si strategia privind actiunea OTD la nivel international.
Art. 42 Departamentul pentru Politici Sociale are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 1 secretar executiv.
Art. 43 Departamentul pentru Politici Sociale are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si propune organismelor politice ale partidului strategii si politici de tineret in domeniul social;
b) prezinta, periodic, BPN si altor organisme ale partidului, rapoarte politice referitoare la starea sociala a tineretului;
c) coordoneaza, impreuna cu DO, activitatea departamentelor de politici sociale ale organizatiilor judetene si le sprijina pentru indeplinirea scopurilor propuse;
d) stabileste relatii de informare si cooperare cu structuri similare ale altor partide social-democrate si socialiste, ale sindicatelor sau cu ONG si fundatii cu activitate in domeniul sau de responsabilitate.
Art. 44 Departamentul pentru Politici privind Administratia Publica, Locala si Centrala are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 1 secretar executiv.
Art. 45 Departamentul pentru Politici privind Administratia Publica, Locala si Centrala are, in pricipal, urmatoarele atributii:
a) organizeaza dezbateri in cadrul structurilor OTD si cu societatea civila in legatura cu activitatea autoritatilor administratiei centrale si locale, monitorizeaza si analizeaza activitatea acestora, propune PD strategii si tactici privind reforma administratiei publice centrale si locale;
b) Coordoneaza activitatea departamentelor de resort de la nivelul organizatiilor judetene.
Art. 46 Departamentul pentru Politici Economice are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 1 secretar executiv.
Art. 47 Departamentul pentru Politici Economice are, in pricipal, urmatoarele atributii:
a) organizeaza dezbateri in cadrul structurilor OTD si cu societatea
civila asupra situatiei economico - financiare de la nivel judetean si local;
b) monitorizeaza si analizeaza activitatea economico - financiare de la nivel local si judetean, precum si activitatea serviciilor ministeriale descentralizate si a altor servicii care furnizeaza utilitati pentru activitatea economica, precum si pentru cetateni, elaboreaza informari si face propuneri de actiune sau atitudine politica pe care le prezinta BPJ;
c) urmareste modul in care institutiile responsabile asigura aplicarea unor programe economice cu finantare interna sau internationala, la nivel judetean si local, si asigura BPJ, precum si reprezentantilor OTD in administratia centrala si locala, informatiile necesare;
d) asigura BPJ informatiile necesare pentru corelarea politicilor sectoriale si locale, inclusiv la nivelul Colegiilor Regionale, precum si asigurarea accesului la programele de dezvoltare regionala si locala.
Art. 48 Departamentul pentru Politici in Justitie, Siguranta Nationala, Ordine Publica si Siguranta Cetateanului are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 1 secretar executiv.
Art. 49 Departamentul pentru Politici in Justitie, Siguranta Nationala, Ordine Publica si Siguranta Cetateanului are, in pricipal, urmatoarele atributii:
a) organizeaza dezbateri in cadrul structurilor OTD si cu societatea civila in
legatura cu activitatile privind ordinea publica si siguranta cetateanului, monitorizeaza si analizeaza activitatea institutiilor statului din aceste domenii la nivel judetean si local;
b) sprijina activitatea reprezentantilor OTD in autoritatile administratiei publice de la nivel judetean si local, in relatiile acestora cu autoritatile judiciare si politienesti.
Art. 50 Departamentul pentru Politici in Agricultura, Silvicutura, Mediu si Dezvoltare Rurala are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 1 secretar executiv.
Art. 51 Departamentul pentru Politici in Agricultura, Silvicultura, Mediu si Dezvoltare Rurala are, in pricipal, urmatoarele atributii:
a) organizeaza dezbateri in cadrul structurilor OTD si cu societatea civila in
legatura cu situatia si problematica din agricutura, silvicultura, protectia mediului si dezvoltare rurala, monitorizeaza si analizeaza activitatea serviciilor ministeriale descentralizate si altor autoritati din aceste domenii;
b) solicita si transmite informatii structurilor de conducere de la nivel local si national in legatura cu problematica specifica domeniilor de responsabilitate, elaborand, in acest sens, informari pe care le supune atentiei BPJ si Colegiilor Regionale;
c) coopereaza cu DPE in monitorizarea si analizarea modalitatior de finantare, inclusiv din resurse externe, a activitatilor din agricultura, silvicultura, protectia mediului si dezvoltare rurala;
d) sprijina autoritatile administratiei publice locale in obtinerea de informatii si acesul la programele de protectie a mediului si dezvoltare rurala, finantate din surse internationale.
Art. 52 Secretarii Regionali au urmatoarele atributii:
a) sprijina aplicarea Programului de Dezvoltare a OTD intr-o zona a tarii conform structurii Colegiilor Regionale;
b) conlucreaza cu Secretarii Regionali ai BPN al PD;
c) participa la sedintele BPN al OTD, prezenta fiind obligatoriie
d) pot avea si alte atributii stabilite de CNC, CD sau BPN.
Art.53 La nivel judetean secretarul regional are atributiile prevazute la art. 52 pentru organizatia judeteana.
Art. 54 Alegerea Secretarilor Regionali se face conform ROF al PD.
Art. 55 Absenta nemotivata:
a) a vicepresedintilor;
b) a secretarilor executivi;
c) a trezorierului de la trei reuniuni ale BPN atrage demiterea de drept din functie a celui in cauza si declansarea alegerilor pentru functia respectiva in prima reuniune a CNC.
Art. 56 Absenta nemotivata a Secretarului Regional de la mai mult de trei reuniuni ale BPN - OTD in care a fost convocat, atrage demiterea de drept a celui in cauza si declansarea alegerilor pentru functia respectiva in prima reuniune a CNC.
Art. 57 Prevederile art. 52 , si 53 se aplica in mod corespunzator la BPJ- OTD, iar prevederile art. 52 se aplica in mod cotrespunzator la BPL - OTD".
Art. 58 Trezorierul are urmatoarele atributii:
a) intocmeste bugetul anual de venituri si cheltuieli al BPN-OTD si raspunde, impreuna cu presedintele OTD, de executia acestuia;
b) asigura si raspunde de strangerea contributiilor si donatiilor;
c) identifica posibile surse de venituri si propune BPN - OTD masurile necesare pentru atragerea acestora.
TITLUL III. ORGANIZATIA JUDETEANA DE TINERET
CAPITOLUL 7. CONSILIUL DE COORDONARE JUDETEAN (CCJ)
Art. 59 Consiliul de Coordonare Judetean are urmatoarele atributii si competente:
a) stabileste strategia de dezvoltare a OTD in judet;
b) dezbate si aproba programul semestrial al BPJ si analizeaza activitatea acestuia;
c) propune si sustine candidatii OJT in alegerile generale si locale;
d) analizeaza si dezbate activitatea BPJ;
e) alege prin vot secret membrii BPJ-OTD;
f) alege prin vot secret membrii CJE;
g) aproba regulamentul de functionare al CJE;
h) poate sanctiona membrii BPJ-OTD la propunerea BPJ;
i) pentru locurile din BPJ ramase vacante CCJ alege noi membri in prima sa reuniune.
7A.CONVOCARE SI REUNIUNI
Art. 60 (1) CCJ-OTD se intruneste semestrial la convocarea BPJ-OTD.
(2) sedintele sunt conduse de presedintele OJT sau in absenta acestuia de un vicepresedinte delegat de acesta.
(3) Ordinea de zi este propusa de BPJ-OTD, urmand a fi aprobata in plen.
(4) O informare asupra desfasurarii sedintei si hotararilor luate se trimite la BPN al OTD in termen de 7 zile de la data sedintei.
(5) Hotararile CCJ-OTD se iau prin votul a cel putin jumatate plus unu din membrii prezenti
Art.61 CCJ - OTD este intrunit statutar in prezenta a cel putin jumatate +1 din totalul membrilor sai. 7B.COMPONENTA CCJ
Art. 62 (1) CCJ este format din membrii de drept si membrii alesi de OLT-uri.
(2) Sunt membri de drept:
a) membrii BPJ;
b) presedintii OLT-urilor;
c) delegatii OJT in CNC al PD;
d) prefectul, subprefectul presedintele si vicepresedintii Consiliului Judetean, consilierii judeteni si locali, primarii si viceprimarii membri ai OTD;
e) membrii BPN -OTD si cei 9 reprezentati ai OTD in CNC, in organizatiile judetene de tineret din care acestia fac parte.
(3) Membrii alesi sunt desemnati de OLT-uri dupa norma de reprezentare de 1 la 5 din numarul total de membri ai OLT.
CAPITOLUL 8. BIROUL PERMANENT JUDETEAN (BPJ)
Art. 63 (1) Biroul Permanent Judetean al Organizatiei Tinerilor Democrati este organul de conducere al OJT in perioada dintre doua reuniuni ale CCJ ale OTD
Art. 64 BPJ-OTD are urmatoarele atributii si competente:
a) stabileste si aplica strategia de promovare in randul tinerilor a programului Partidului Democrat;
b) promoveaza, in randul tinerilor, prin toate mijloacele ce-i stau la dispozitie valorile si principiile social-democratiei moderne;
c) pune in aplicarea hotararile CCJ-OTD;
d) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea OLT-urilor;
e) coordoneaza aplicarea programelor CNE la nivelul judetului;
f) organizeaza relatiile OJT cu societatea civila;
g) propune CCJ-OTD candidatii pentru alegerile parlamentare si pentru functiile alese sau numite in administratia locala;
h)desemneaza delegatii la diferite manifestari, precum si reprezentantii OJT in structurile in care OJT este parte;
i) elaboreaza raportul si programul semestrial de activitate;
j) raspunde de infiintarea de noi OLT;
k) stabileste infiintarea de cercuri de studii si dezbateri privind problematica tineretului si formeaza colective specializate in anumite domenii;
l) poate propune CCJ-OTD sanctionarea membrilor BPJ-OTD;
m) poate retrage sprijinul politic membrilor OJT care detin functii la nivel national;
n) poate suspenda, in caz de abatere grava de la statutul PD si ROF al OTD, membrii BPJ-OTD, urmand ca decizia sa fie validata in prima sedinta a CCJ-OTD;
o) poate sanctiona membrii BPL-OTD.
8A.CONVOCARE si REUNIUNI
Art. 65 (1) BPJ-OTD se intruneste bilunar sau ori de cate ori este necesar ;
(2) Convocarea se face de catre Departamentul Organizare al BPJ-OTD
(3) Reuniunile sunt conduse de presedintele OJT sau in lipsa acestuia de unul dintre vicepresedinti in ordinea prezentarii lor la articolul 22
(4) BPJ-OTD este intrunit regulamentar in prezenta a cel putin jumatate plus unu din membrii sai.
(5) Hotararile BPJ-OTD se adopta prin votul majoritatii celor prezenti cu exceptia situatiilor prevazute la art. 64, literele l, m, n, o unde deciziile se iau prin votul a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor BPJ-OTD.
8B.COMPONENTA BPJ-OTD
Art. 66 BPJ-OTD este format din:
a) presedintele BPJ;
b) 8 vicepresedinti;
c) 12 secretari executivi;
d) 4-9 secretari zonali care reprezinta cate o zona a judetului stabilita conform hotararii BPJ-OTD;
e) presedintele CJE;
f) trezorier.
8C. PRESEDINTELE BPJ-OTD
Art. 67 Presedintele BPJ-OTD are urmatoarele atributii si competente:
a) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea OJT in judet;
b) este principalul lider de opinie si imagine al OJT;
c) reprezinta oficial OJT;
d) reprezinta OJT in CD-OTD;
e) prezinta CCJ-OTD raportul si programul semestrial de activitate al BPJ-OTD.
8D.VICEPRESEDINTII OJT
Art. 68 Vicepresedintii BPJ-OTD au urmatoarele atributii si competente:
a) coordoneaza si raspund de activitatea unui departament al BPJ al OTD;
b) coordoneaza si raspund impreuna cu secretarii zonali si BPL ale OLT de activitatea dintr-o zona a judetului;
c) sunt inlocuitori de drept ai presedintelui OJT.
8E.DEPARTAMENTELE BPJ-OTD
Art. 69 BPJ-OTD are in structura sa 8 departamente:
1. Departamentul pentru Strategii si Relatii Politice;
2. Departamentul pentru Relatiile cu Sindicate, Organizatii Neguvernamentale si Societatea Civila;
3. Departamentul Organizare;
4. Departamentul Resurse Umane, Militanti si Gestiunea Carierei;
5. Departamentul Imagine si Relatii cu Mass-Media;
6. Departamentul pentru Politici Sociale;
7. Departamentul pentru Politici privind Administratia Publica, Locala si Centrala;
8. Departamentul pentru Politici in Educatie, Cultura, Culte, Minoritati si Sport.


Art. 70 Activitatea fiecarui departament este coordonata de 1 vicepresedinte al BPJ-OTD.
Art. 71 Departamentul Strategii si Relatii Politice are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 2 secretari executivi
Art. 72 Departamentul Strategii si Relatii Politice are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza proiectele de documente programatice si le supune avizarii BPJ-OTD;
b) elaboreaza si coordoneaza programe zonale pentru tineret care vor fi supuse analizei si dezbaterii in BPJ;
c) poate colabora cu avizul BPJ-OTD, cu alte structuri de tineret, in vederea realizarii unor programe comune;
d) efectueaza analize comparative ale programelor guvernamentale de tineret de interes local si propune BPJ-OTD strategia OJT privind aceste programe.
Art. 73 Departamentul pentru Relatii cu Sindicate, ONG si Societatea Civila are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 1 secretar executiv;
Art. 74 Departamentul pentru Relatii cu Sindicate, ONG si Societatea Civila are urmatoarele atributii principale: a) realizeaza, impreuna cu Departamentul de Strategii, analize, prognoze si strategii cu privire la tineret si la problemele sale;
b) elaboreaza strategii pentru colaborarea OJT cu reprezentanti ai societatii civile la nivelul judetului care au ca obiect de activitate problematica tineretului;
c) elaboreaza si aplica politici ale OJT privind invatamantul si problematica sociala a tinerilor;
d) propune BPJ-OTD si BPN-OTD initiative legislative ale OTD privind problematica tineretului.
Art. 75 Departamentul pentru Politici in Educatie, Cultura, Culte, Minoritati si Sport are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 2 secretari executivi.
Art. 76 Departamentul pentru Politici in Educatie, Cultura, Culte, Minoritati si Sport are urmatoarele atributii principale: a) elaboreaza politici privind cultivarea valorilor nationale si universale;
b) promoveaza cercuri de studii si dezbateri privind educatia si cultura;
c) elaboreaza politici privind sportul de masa.
Art. 77 Departamentul Organizare are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 2 secretari executivi.
Art. 78 Departamentul Organizare are urmatoarele atributii principale:
a) pune in aplicare programul de dezvoltare al OTD in teritoriu;
b) raspunde de buna organizare a manifestarilor OTD la nivel judetean, ca si de desfasurarea CCL-OTD;
c) centralizeaza si prezinta semestrial BPJ-OTD evaluarile OLT-urilor.
Art. 79 Departamentul Resurse Umane, Militanti si Gestiunea Carierei are in coducerea sa 1 vicepresedinte si 2 secretari executivi.
Art. 80 Departamentul Resurse Umane, Militanti si Gestiunea Carierei are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza, propune si coordoneaza cursuri de pregatire politica a militantilor OTD;
b) face, propuneri pe baza criteriilor privind cariera politica privind candidatii OTD pentru functii alese sau numite;
c) tine evidenta statistica a membrilor si militantilor OJTD;
d) centralizeaza si prezinta semestrial BPJ evaluarile OLT-urilor.
Art. 81 Departamentul Imagine si Relatii cu Mass-Media are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 1 secretar executiv.
Art. 82 Departamentul Imagine si Relatii cu Mass-Media are urmatoarele atributii principale:
a) formeaza, prin mijloace specifice o imagine pozitiva OTD;
b) realizeaza programe de prezentare si promovare a imaginii OTD precum si publicatiile periodice ale OTD;
c) elaboreaza, in colaborare cu Departamentul Imagine al BPJ al PD strategia de imagine a OTD;
d) organizeaza si raspunde de conferintele de presa ale BPJ-OTD;
e) urmareste evenimentele politice, culturale si de evocare istorica la nivel judetean si local si propune BPJ-OTD participarea la acestea.
Art. 83 Departamentul pentru Politici Sociale are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 1 secretar executiv.
Art. 84 Departamentul pentru Politici Sociale are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si propune organismelor politice ale OTD strategii si politici de tineret in domeniul social;
b) prezinta, periodic, BPJ si altor organisme ale partidului, rapoarte politice referitoare la starea sociala a tineretului la nivel judetean;
c) stabileste relatii de informare si cooperare cu structuri similoare ale altor partide social-democrate si socialiste, ale sindicatelor sau cu ONG si fundatii cu activitate in domeniul sau de responsabilitate la nivel judetean.
Art. 85 Departamentul pentru Politici privind Administratia Publica, Locala si Centrala are in conducerea sa 1 vicepresedinte si 1 secretar executiv.
Art. 86 Departamentul pentru Politici privind Administratia Publica, Locala si Centralaare urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza dezbateri in cadrul structurilor OJTD si cu societatea civila, in legatura cu activitatea autoritatilor administratiei centrale si locale, monitorizeaza si analizeaza activitatea acestora, propune OTD strategii si tactici privind reforma administratiei publice centrale si locale;
b) monitorizeaza activitatea administratiei locale si ii sprijina pe reprezentantii OTD in administratia locala.
Art. 87 Trezorierul are urmatoarele atributii:
a) intocmeste bugetul anual de venituri si cheltuieli al BPJ-OTD si raspunde, impreuna cu presedintele BPJ- OTD, de executia acestuia;
b) asigura si raspunde de strangerea contributiilor si donatiilor;
c) identifica posibile surse de venituri si propune masurile necesare pentru atragerea acestora.

TITLUL IV. ORGANIZATIA TINERILOR DEMOCRATI - MUNICIPIUL BUCURESTI
CAPITOLUL 9. CONSILIUL DE COORDONARE AL MUNICIPIULUI BUCURE?TI (CCMB)
Art. 88 CCMB-OTD este organul de conducere ?i coordonare al OTD la nivelul Municipiului Bucure?ti.
Art. 89 CCMB-OTD are urm?toarele atribu?ii:
a) stabile?te strategia de dezvoltare a OTD în Bucure?ti
b) analizeaz? ?i dezbate activitatea Organiza?iei Municipiului Bucure?ti la nivelul OTD (OMB-OTD)
c) alege, o dat? la patru ani, pre?edintele BPMB-OTD, trezorierul BPMB-OTD si presedintele CMBE-OTD
d) pentru locurile devenite vacante se vor organiza alegeri în prima reuniune a CCMB-OTD
e) poate sanc?iona membrii BPMB-OTD la propunerea motivat? a pre?edintelui BPMB-OTD, a ½ +1 din membrii BPMB-OTD sau 1/3 din membrii CCMB-OTD
9A. CONVOCAREA ?I SESIUNILE
Art. 90 (1) CCMB-OTD se întrune?te semestrial in sedinta ordinara la convocarea BPMB-OTD sau in sedinta extraordinara ori de cate ori este nevoie,la propunerea scrisa a ½+1 din membrii BPMB-OTD
(2) ?edin?ele sunt conduse de pre?edintele BPMB-OTD sau ,in lipsa acestuia ,de un vicepresedinte desemnat in scris de BPMB-OTD
(3) Ordinea de zi este propus? de BPMB-OTD, urmând a fi aprobat? în plen.
(4) Hot?rârile CCMB-OTD se iau prin votul a cel pu?in jum?tate plus unu din membrii prezen?i.

Art. 91 CCMB-OTD este întrunit statutar în prezen?a a cel pu?in jum?tate plus unu din num?rul membrilor.
9B. COMPONEN?A CCMB-OTD
Art. 92 (1) CCMB-OTD este format din membri de drept ?i membri ale?i de organiza?iile de la nivelul sectoarelor.
(2) Sunt membri de drept:
a) pre?edintele BPMB-OTD
b) delegatii in CNC,membrii ai OTMB
c) Liderii GRAL de la nivelul sectoarelor ?i municipiului, dac? sunt membri OTD
d) membri ai BPN care sunt membrii ai OTMB.
(3) Membrii ale?i sunt desemna?i de c?tre BPSMB-OTD, dup? norma de reprezentare stabilit? de BPMB, avându-se în vedere,în principal, rezultatele electorale la alegerile locale ?i parlamentare.
Art. 93 Prin decizia BPMB-OTD, la reuniunile CCMB-OTD pot fi invitate ?i alte persoane.
CAPITOLUL 10. BIROUL PERMANENT AL MUNICIPIULUI BUCURE?TI (BPMB)
Art. 94 BPMB-OTD este organul permanent de conducere a activit??ii OTD la nivelul Capitalei între reuniunile CCMB-OTD.
Art. 95 BPMB-OTD are urmatoarele atributii si competente:
a) stabileste si aplica strategia de promovare in randul tinerilor a programului Partidului Democrat;
b) promoveaza, in randul tinerilor, prin toate mijloacele ce-i stau la dispozitie valorile si principiile social-democratiei moderne;
c) pune in aplicarea hotararile CCMB-OTD;
d) coordoneaza aplicarea programelor CNE la nivelul municipiului;
e) organizeaza relatiile BPS-OTD cu societatea civila;
f) propune CCMB-OTD candidatii pentru alegerile parlamentare si pentru functiile alese sau numite in administratia locala;
g) elaboreaza raportul si programul semestrial de activitate; h) stabileste infiintarea de cercuri de studii si dezbateri privind problematica tineretului si formeaza colective specializate in anumite domenii;
i) poate propune CCMB-OTD sanctionarea membrilor BPS-OTD;
k) poate retrage sprijinul politic membrilor BPS-OTD care detin functii la nivel national;
l) poate suspenda, in caz de abatere grava de la statutul PD si ROF al OTD, membrii BPMB-OTD(inclusiv presedintele), urmand ca decizia sa fie validata in prima sedinta a CCMB-OTD.
Art. 96 (1) Din BPMB-OTD fac parte:
a) pre?edintele BPMB-OTD
b) pre?edin?ii BPSMB-OTD
c) trezorierul
d) pre?edintele Comisiei de Elevi a Municipiului Bucure?ti (CMBE)
e) deputatii si consilieri generali membrii ai OTDMB sunt invitati permanenti.
(2) Pre?edin?ii BPSMB-OTD sunt vicepre?edin?i în BPMB-OTD.

Art. 97 (1) BPMB-OTD se întrune?te bilunar sau ori de câte ori este nevoie.
(2) ?edin?ele sunt conduse de pre?edintele BPMB-OTD sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepre?edin?i, desemnat în scris de acesta
(3) BPMB-OTD este întrunit statutar în prezen?a acel pu?in jum?tate plus unu din num?rul membrilor.
(4) BPMB-OTD adopt? hot?râri cu votul a cel pu?in jum?tate plus unu din membrii prezen?i.
(5) Absen?a nemotivat? a celor men?iona?i la art.8, alin.1, lit.b, c, d de la trei reuniuni ale BPM atrage demiterea de drept din func?ie a celui în cauz? ?i declan?area alegerilor pentru func?ia respectiv? în prima reuniune a CCMB-OTD
(6)BPMB-OTD se convoaca extraordinar de catre presedinte sau de ½+1 din membrii BPMB-OTD.
CAPITOLUL 11. CONSILIUL DE COORDONARE DE SECTOR (CCSMB)
Art. 98 La nivelul sectoarelor Municipiului Bucure?ti organismul de conducere a activit??ii politice a OTD este CCSMB-OTD.

Art. 99 (1) CCSMB-OTD este format din membri de drept ?i membri desemna?i de c?tre BPSMB-OTD
(2) Sunt membri de drept:
a) BPSMB-OTD
b) Primarul, viceprimarii, consilierii locali, consilierii generali si deputatiii, membri ai OTD de sector
c) liderul GRAL, dac? este membru OTD de sector.
d) Membrii BPN si BPN-OTD daca sunt membrii OTD de sector.
(3) Sunt membri desemna?i:
a) pentru organiza?iile cu un num?r de membri mai mic de 100, CCSMB-OTD este format din to?i membrii
b) CCSMB-OTD este format dup? norma de reprezentare de ½+1 din num?rul total al membrilor, ale?i dup? criteriul rezultatelor ob?inute la ultimele alegeri locale ?i parlamentare
Art. 100 Prin decizia BPSMB-OTD pot fi invitate ?i alte persoane în ?edin?ele CCSMB-OTD.
Art. 101 CCSMB-OTD are urm?toarele atribu?ii:
a) organizeaz? ?i îndrum? activitatea OTD la nivel local
b) adopt? decizii ?i instruc?iuni c?tre BPSMB-OTD
c) alege prin vot secret o dat? la patru ani BPSMB-OTD si fac alegeri pe departamente unde exista interimate intre doua CCSMB-OTD.
d) poate sanc?iona membri BPSMB-OTD la propunerea motivat? a pre?edintelui BPSMB-OTD, a ½ din membrii BPSMB-OTD sau la solicitarea scris? a 1/3 din membrii CCSMB-OTD
e) dezbate ?i adopt? programul trimestrial al BPS-OTD ?i analizeaz? activitatea acestuia.
Art. 102 (1) CCSMB-OTD se întrune?te trimestrial sau ori de câte ori este nevoie si in sedinta extraordinara la convocarea presedintelui sau a 1/2+1 din membrii BPSMB-OTD sau a 1/3+1 din membrii CCSMB-OTD
(2) ?edin?a este condus? de pre?edintele BPSMB-OTD sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepre?edin?i, desemnat de acesta.
(3) La ?edin?ele CCSMB-OTD particip? obligatoriu un membru BPMB-OTD altul decat reprezentantul acelui CCS.
(4) Hot?rârile se iau prin votul a cel pu?in ½+1 din membrii prezen?i.
(5) CCSMB-OTD este întrunit statutar în prezen?a a cel pu?in ½ +1 din membrii s?i
(6) Neintrunirea in sedinta ordinara cel mult semestrial duce la dizolvarea BPSMB-OTD.
CAPITOLUL 12. BIROUL PERMANENT DE SECTOR (BPSMB)
12A. FUNC?IA ?I ATRIBU?IILE
Art. 103 BPS-OTD este organul de conducere al organiza?iei de sector a OTD între dou? ?edin?e ale CCSMB-OTD.
Art.104 Atributiile BPSMB-OTD sunt:
a)poate propune CCSMB-OTD sanctionarea membrilor BPSMB-OTD;
b) poate retrage sprijinul politic membrilor BPSMB-OTD care detin functii la nivel national;
c) poate suspenda, in caz de abatere grava de la statutul PD si ROF al OTD, membrii BPSMB-OTD(inclusiv presedintele), urmand ca decizia sa fie validata in prima sedinta a CCSMB-OTD.
Art. 105 BPSMB-OTD are acelea?i atribu?ii ca ?i CCSMB-OTD, cu excep?ia celor prev?zute la art.14 lit.b, c, d.

Art. 106 Absen?a nemotivat? a vicepre?edin?ilor, secretarilor executivi , a trezorierului sau a presedintelui CSE de la trei reuniuni ale BPSMB-OTD atrage demiterea de drept din func?ie a celui în cauz? ?i declan?area alegerilor pentru func?ia respectiv? în prima reuniune a CCSMB-OTD.
12B. CONVOCAREA ?I ?EDIN?ELE
Art. 107 (1) BPSMB-OTD se întrune?te bilunar sau ori de câte ori este nevoie.
(2) ?edin?ele sunt conduse de pre?edintele BPSMB-OTD sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepre?edin?i, desemnat in scris de acesta
(3) BPS este întrunit statutar în prezen?a a ½+1 din membri.
(4) Hot?rârile in BPS-OTD se iau prin votul a ½+1 din membrii prezenti.
(5)BPS-OTD se convoaca extraordinar de catre presedinte sau de ½+1 din membrii BPS-OTD.
12C. COMPONEN?A BPSMB-OTD
Art. 108 BPS-OTD este format din:
a) pre?edinte
b) 8 vicepre?edin?i
c) 12 secretari executivi
d) trezorier
e) pre?edintele Comisiei de Elevi de la nivelul sectorului (CSE)
f) 0-12 secretari zonali (in functie de cate zone sunt declarate la sectorul in cauza). In situatia in care acestia sunt in numar impar, BPS-OTD se mai completeaza cu un membru de drept.
Art. 109 Structura pe Departamente este urmatoarea:
1. Departamentul pentru Strategii si Relatii Politice-1 vicepresedinte si 2 secretari executivi
2. Departamentul pentru Relatii cu Sindicatele, ONG si Societatea Civila-1 vicepresedinte si 1 secretari executivi
3. Departamentul Organizare-1 vicepresedinte si 2 secretari executivi
4. Departamentul Resurse Umane ,Militanti si Gestiunea Carierei-1 vicepresedinte si 2 secretari executivi
5. Departamentul Imagine si Relatii cu Mass-Media-1 vicepresedinte si 1 secretar executiv
6. Departamentul pentru Politici Sociale-1 vicepresedinte si 1 secretar executiv
7. Departamentul pentru Politici privind Administratia Publica,Locala si Centrala-1 vicepresedinte si 1 secretar executiv
8. Departamentul pentru Politici in Educatie, Cultura, Culte, Minoritati si Sport-1 vicepresedinte si 2 secretari executivi
Art. 110 Atribu?iile secretariatelor BPSMB-OTD sunt corespunz?toare celor ale secretariatelor BPJ-OTD.

TITLUL V. ORGANIZATIA LOCALA DE TINERET (OLT)
CAPITOLUL 13. CONSILIUL DE COORDONARE LOCAL (CCL)
Art. 111 Consiliul de Coordonare Local al Organizatiei Tinerilor Democrati este organismul de conducere al activitatii OTD pe teritoriul unui municipiu, oras sau comuna.
Art. 112 CCL-OTD se subordoneaza CCJ si, intre sedintele acestuia BPJ-OTD.
Art. 113 (1) CCL-OTD este format din membri de drept si membri desemnati.
(2) Sunt membri de drept:
a) membrii BPL;
b) prefectul, subprefectul, presedintele si vicepresedintii Consiliului Judetean, consilierii judeteni si locali, primari si viceprimari daca sunt membri ai OLT;
c) presedintii organizatiilor de sectie de votare, daca sunt membri ai OLT;
(3) Membri desemnati potrivit urmatoarelor criterii:
a) pentru localitatile in care organizatia locala are sub 50 de membri, la reuniunile CCL participa toti membri;
b) pentru localitatile in care organizatia locala are peste 50 de membri, la reuniunile CCL vor fi prezenti 50 de membri plus 1/5 din numarul de membri care depaseste numarul de 50.
Art. 114 CCL are, in principal urmatoarele atributii:
a) organizeaza si indruma activitatea OTD la nivel local;
b) adopta decizii si instructiuni catre BPL-OTD;
c) alege, prin vot secret, o data la 4 ani, BPL-OTD;
d) poate sanctiona membrii BPL-OTD, la propunerea BPL-OTD, sau la solicitarea scrisa a 1/3 din membrii CCL-OTD
e) dezbate si adopta programul trimestrial al BPL al OTD si analizeaza activitatea acestuia;
f) analizeaza problemele locale ale tineretului si adopta programe de actiune pentru rezolvarea acestora.
Art. 115 CCL-OTD este subordonat BPJ al OTD si BPL al PD.
Art. 116 (1) CCL-OTD se intalneste trimestrial, sau ori de cate ori este nevoie;
(2) Reuniunea este condusa de presedintele BPL al OTD, sau in lipsa acestuia de unul dintre vicepresedinti.
(3) La reuniunile CCL-OTD participa obligatoriu un membru al BPJ al OTD;
(4) In exercitarea atributiilor ce ii revin, CCL adopta hotarari;
(5) Hotararile se iau cu votul a cel putin jumatate plus unu din membrii prezenti.
(6) CCL al OTD este intrunit statutar in prezenta a cel putin jumatate plus unu din membrii sai.
CAPITOLUL 14. BIROUL PERMANENT LOCAL (BPL)
Art. 117 Biroul Permanent Local al OTD este organul de conducere a OLT intre 2 sedinte ale CCL-OTD
Art. 118 BPL-OTD are aceleasi atributii si competente ca si CCL-OTD cu exceptia celor prevazute la art. 91, literele b, c, d
Art. 119 BPL-OTD este subordonat BPJ-OTD si BPL al PD
14A. CONVOCARE SI REUNIUNILE
Art. 120 (1) BPL-OTD se reuneste bilunar, sau ori de cate ori este nevoie.
(2) Reuniunile sunt conduse de presedintele BPL-OTD sau, in lipsa acestuia de unul dintre vicepresedinti;
(3) BPL este reunit statutar in prezenta a cel putin jumatate plus unu din membrii sai;
(4) In exercitarea atributiilor ce ii revin, BPL -OTD adopta decizii.
(5) Deciziile se iau prin votul a cel putin jumatate plus unu din membrii prezenti.
14B.COMPONENTA BPL-OTD
Art. 121 BPL-OTD este format din:
1. a) presedinte;
b) 6 vicepresedinti;
c) 6 secretari executivi pentru municipii; structura departamentelor este stabilita de BPJ-OTD;
2. presedinte, 4 vicepresedinti si 4 secretari executivi pentru orase; structura departamentelor este stabilita de BPJ-OTD
3. presedinte, 3 vicepresedinti si 3 secretari executivi pentru comune;structura departamentelor este stabilita de BPJ-OTD;
Art. 122 Atributiile departamentelor BPL-OTD sunt corespunzatoare celor ale departamentelor BPJ-OTD.
Art. 123 1) Biroul Permanent Municipal al OTD Bucuresti este format din:
- presedinte OTD MB;
- presedintii OTD de sector;
- trezorier;
- presedintele Comisiei de Elevi;
(2) Presedintii OTD de sector sunt vicepresedinti ai Biroului Permanent Municipal al OTD Bucuresti.
(3) Structura de conducere a organizatiei de sector este similara cu cea a organizatiilor judetene.
(4) Modul de organizare, desfasurare si conducere a activitatii la nivelul Municipiului Bucuresti si a sectoarelor acestuia va fi adoptat de CNC al OTD la propunerea BPMB.

TITLUL VI. COMISIILE NATIONALE ALE OTD
CAPITOLUL 15. COMISIA NATIONALA PENTRU ELEVI (CNE)
Art. 124 (1) Comisia Nationala pentru Elevi isi desfasoara activitatea in cadrul OTD in scopul dezbaterii si analizarii problemelor tineretului preuniversitar si elaborarii de programe cu privire la acesta.
(2) CNE coordoneaza activitatea Comisiilor Judetene pentru Elevi (CJE) in baza programelor semestriale aprobate de CNC-OTD
(3) CNE se subordoneaza BPN-OTD iar CJE se subordoneaza BPJ-OTD
(4) CNE functioneaza pe baza regulamentului propriu aprobat de CNC-OTD la propunerea BPN-OTD. Prevederile acestui regulament nu se pot abate de la Statutul PD si ROF al OTD.
(5) Documentele elaborate de CNE se supun aprobarii BPN-OTD
Art. 125 Presedintele CNE este ales de CNC-OTD si este membru al BPN-OTD
CAPITOLUL 16. COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA (CND)
Art. 126 (1) Comisia Nationala de Disciplina isi desfasoara activitatea in cadrul OTD in scopul garantarii membrilor OTD a drepturilor recunoscute de Statutul PD si ROF al OTD.
(2) CND este instanta care solutioneaza, in baza Statutului PD si ROF al OTD, cazurile de abatere si incalcare a normelor care guverneaza activitatea OTD si a raporturilor dintre membrii organizatiei, indiferent de functiile pe care le detin acestia.
(3) CND prezinta raportul CNC-OTD.
(4) CND poate fi sesizata sau se autosesizeaza. Partile implicate sunt obligate sa depuna toate documentele necesare solutionarii cauzei, la care se adauga obligatoriu punctul de vedere al organizatiilor din care fac parte.
(5) Partile implicate in cauza dezbatuta de CND vor fi citate cu cel putin 5 zile inainte de desfasurarea sedintei precizandu-se locul, data si ora desfasurarii. Lipsa partilor nu impiedica desfasurarea lucrarilor comisiei la cea de-a doua citare.
(6) In cazuri de abatere grava de la Statutul si Programul PD, precum si in cazurile in care CND nu poate solutiona cauza, presedintele CND sesizeaza CNSEL.
Art. 127 (1) CND are in componenta sa un presedinte ales in CN si 4 membri alesi in CNC-OTD. Mandatul CND este de 4 ani.
(2) Presedintele CND nu poate avea nici o alta functie la nivel national in OTD.
(3) CND isi desfasoara lucrarile la Bucuresti si adopta hotarari prin votul a cel putin jumatate plus unu din membrii sai.
(4) Canalul de circulatie al documentelor catre si de la CND este Secretariatul Tehnic al OTD
(5) Modul de lucru, analiza si dezbatere a cazurilor, precum si de efectuare a cercetarilor prealabile apartine CND.
(6) Rezolutia CND este adusa la cunostinta BPN-OTD, care o comunica partilor interesate in cel mult 30 de zile de la sesizare sau autosesizare.
(7) CND elaboreaza un regulament propriu pe care il supune aprobarii CNC-OTD, cu avizul CNSEL.
TITLUL VII. CANDIDATURILE IN OTD
CAPITOLUL 17. PRINCIPII GENERALE
Art. 128 In OTD, alegerea pentru toate functiile de conducere de la orice nivel se realizeaza prin vot secret, pe baza candidaturilor depuse de cei interesati.
Art. 129 (1)Toate candidaturile vor fi insotite de un program de imbunatatire a activitatii, conform atributiilor stabilite de ROF al OTD pentru fiecare Departament, ce va fi prezentat inainte de vot.
(2) Canditaturile pentru functia de presedinte al OTD, presedinte al BPJ-OTD precum si candidaturile pentru BPN - OTD vor fi insotite de recomandarea BPJ al PD.
(3) Neacordarea recomandarii se motiveaza in scris de BPJ al PD.
CAPITOLUL 18. CANDIDATURA IN BPN-OTD
Art. 130 Pentru functiile din BPN-OTD pot candida numai membrii OTD care au vechimea prevazuta in Statutul PD.
Art. 131 Candidatura pentru functia de presedinte al OTD se face pe baza unui Program Alternativa al fiecarui candidat si presupune:
a) intocmirea si depunerea la C.O.C.N. cu cel putin 15 zile inaintea C.N. a propunerii de Program Alternativa al OTD;
b) sustinerea a cel putin 10 Organizatii Judetene, exprimata in scris si adoptata prin hotararea BPJ-OTD, respectiv;
c) avizul BPN al PD.
Art. 132 (1) Candidaturile se depun la BPN-OTD cu cel putin 15 zile inaintea CNC-OTD.
(2) Un candidat poate depune maxim doua candidaturi pentru BPN-OTD, dar nu mai mult de una pentru fiecare tip de functie. O persoana poate candida simultan la functia de vicepresedinte si secretar executiv numai in cadrul aceluiasi departament.
CAPITOLUL 19. CANDIDATURA IN BPJ-OTD
Art. 133 Pentru functiile din BPJ-OTD pot candida numai membrii OTD care indeplinesc vechimea prevazuta de Statutul PD
Art. 134 (1) Candidaturile vor fi depuse la Comisia de Organizare a Alegerilor cu cel putin 7 zile inainte de desfasurarea CCJ-OTD.
(2) Un candidat poate depune maxim doua candidaturi pentru BPJ-OTD, dar nu mai mult de una pentru fiecare tip de functie. O persoana poate candida simultan la functia de vicepresedinte si secretar executiv numai in cadrul aceluiasi departament.
CAPITOLUL 20. CANDIDATURA IN BPL-OTD
Art. 135 (1) Pentru functiile din BPL-OTD poate candida orice membru al OLT respective.
(2) Candidaturile vor fi depuse la Comisia de Organizare a Alegerilor cu cel putin 7 zile inainte de desfasurarea CCL-OTD.
(3) Un candidat poate depune maxim doua candidaturi pentru BPL-OTD, dar nu mai mult de una pentru fiecare tip de functie. O persoana poate candida simultan la functia de vicepresedinte si secretar executiv numai in cadrul aceluiasi departament.
TITLUL VIII. ALTE DISPOZITII
CAPITOLUL 21. DESPRE SANCTIUNI
Art. 136 Membrilor OTD care nu respecta Statutul PD, ROF al OTD sau alte documente ale OTD, precum si celor care,prin inactivitate politica, conduita negativa, declaratii sau anumite activitati, provoaca daune sau aduc atingere imaginii OTD, li se poate aplica una din urmatoarele sanctiuni:
a) atentionare;
b) avertisment;
c) suspendarea pe anumite termene din functiile ocupate in OTD;
d) demiterea din functii ocupate in OTD;
e) retragerea sprijinului pentru functiile din interirul sau din afara PD obtinute prin sustinerea OTD;
f) retragerea calitatii de membru al OTD.
Art. 137 (1) Sanctionarea celor ce ocupa functii la nivel local in interiorul sau in afara organizatiei se hotaraste de catre B.P.L pentru sanctiunile prevazute la art. 113, lit. a si b, respectiv de catre C.C.L. la propunerea B.P.L. sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sanctiunile prevazute la art. 113, lit. c, d, e si f.
(2) Hotararea de sanctionare se adopta prin vot secret si se comunica in scris celui in cauza, in cel mult 5 zile de la adoptare.
(3) In astfel de situatii C.C.L. se convoaca in cel mult 30 de zile.
Art. 138 (1) Sanctionarea membrilor ce ocupa functii de nivel judetean in interiorul sau in afara organizatiei alese sau numite, se hotaraste de catre B.P.J. pentru sanctiunile prevazute la art. 113 lit. a si b, respectiv de catre C.C.J. la propunerea B.P.J. sau a organismelor ierarhic superioare pentru sanctiunile prevazute la art. 113, lit. c, d, e si f.
(2) Hotararea de sanctionare se adopta prin vot secret si se comunica in scris celui in cauza, in cel mult 5 zile de la adoptare.
(3) In astfel de situatii C.C.J. se convoaca in cel mult 30 de zile.
(4) Decizia CND este atacabila in cel mult 10 zile de la primire la CNSEL a PD care va comunica in scris celui in cauza solutia sa definitiva in cel mult 30 de zile de la primirea sesizarii
Art. 139 Cei luati in discutie pentru a fi sanctionati vor fi anuntati cu cel putin 3 zile inainte sa participe la intrunirea oricarui organism care va dezbate cauza lor.
CAPITOLUL 22. MIJLOACE FINANCIARE
Art. 140 Mijloacele financiare ale OTD provin din:
a) fonduri alocate de catre PD;
b) venituri din activitati proprii, desfasurate in conformitate cu prevederile legale;
c) donatii si sponsorizari pentru actiuni.
CAPITOLUL 23. DISPOZITII FINALE
Art. 141 Aprecierea activitatii OJT se face pe baza criteriilor de evaluare aprobate de CNC-OTD.
Art. 142 (1) Situatiile si modalitatile de lucru care nu sunt prevazute de acest regulament vor fi reglementate conform Statului PD.
(2) Toate aceste situatii vor fi analizate de BPN-OTD, iar solutiile adoptate vor fi consemnate explicit in procesele verbale de sedinta.
Art. 143 BPN - OTD isi inceteaza activitatea, iar membrii sai isi pierd atributiile cu 24 de ore inaintea reuniunii primului CNC, care va alege membrii noului BPN-OTD, cu exceptia presedintelui.
Art. 144 Prezentul ROF este valabil si obligatoriu pentru toti membrii OTD.